neopolis@neopolis.cat

Polítiques socials i adaptació a un nou entorn

29/04/2011

politiques socials

El representant de la Comissió d'Adolescència presentant noves perspectives d'intervenció

El Palau de Congressos de Girona ha estat l’escenari on s’ha desenvolupat la Jornada “Capacitat Local per a l’Acció”, centrada en el treball en xarxa en polítiques socials des del territori i organitzada pel Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona. Ha estat un plaer assistir a l’esdeveniment com a representant de Neòpolis, tant pels seus continguts com pel vincle puntual de la consultora amb el projecte (vam dinamitzar el Consell per a la Cohesió Social durant l’any 2003 i vam participar en l’elaboració del diagnòstic del Pla Local d’Inclusió Social). La Jornada ha constat d’una primera part de ponències, més aviat teòriques, i d’una segona part molt més pràctica on s’han presentat actuacions derivades de les comissions de treball del Consell (6). M’agradaria aprofitar aquest post per destacar aquells elements reflexius que m’han semblat més interessants, i que encaixen de ple amb la definició d’un nou catàleg de serveis de Neòpolis que està a punt de veure la llum i té per objectiu facilitar els processos d’adaptació de les administracions públiques a un nou entorn sense precedents i caracteritzat per l’escassetat de recursos. De la intervenció de Roger Cusó (Coordinador Tècnic dels programes d’inclusió i cohesió social del Departament de Benestar i Família) destaco la seva reflexió entorn els efectes socials que es deriven de la situació de crisi actual i la necessitat de plantejar una “nova manera de fer en la promoció de la política inclusiva”. Cusó planteja la necessitat de “treballar junts” (intel·ligència col·lectiva) i basar l’adaptació al context actual en l’eficàcia metodològica, la sostenibilitat i l’optimització de recursos. De la intervenció de Mateo Hernando (Responsable de programes de desenvolupament local del Servei d’Ocupació de Catalunya) cal destacar un seguit de reflexions també referides a la necessitat d’adaptar-se a un nou entorn a l’hora de lluitar contra l’exclusió social al territori. Segons el ponent, cal: – Planificar les polítiques a través de metodologies “de baix a dalt”, que permetin l’adaptació a les particularitats de cada territori. – Actuar a través del treball conjunt entre els diferents departaments d’una mateixa administració. L’experiència pràctica demostra que la transversalitat interna sempre deriva en polítiques d’efectes multiplicadors. – Lluitar contra l’exclusió a través de la definició d’accions flexibles, que s’adaptin a les persones, al seu territori i als agents socioeconòmics de la zona. – Promoure la cooperació horitzontal i les col·laboracions de tot tipus entre àmbits diversos, agents, territoris, etc… – Basar la definició d’actuacions (conjuntes) en diagnòstics rigorosos que ofereixin informació acurada sobre la realitat en la que es pretén actuar. – Canalitzar el desenvolupament d’actuacions inclusives a través de lideratges habilitadors i estructures organitzatives útils. – Professionalitzar els equips de treball i comptar amb direccions tècniques que garanteixin una bona coordinació entre agents.


© Neòpolis 2024

Buscar