neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. GENERALITAT DE CATALUNYA. MEMORIAL DEMOCRÀTIC: Subvencions a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica

1 Obrir la convocatòria, per a l’any 2019, per a la concessió d’ajuts a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica. –2 La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials

Primer. Beneficiaris Els municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les soci- etats mercantils de capital íntegrament municipal) inclosos en l’àm- bit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la normativa […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal per a l’any 2019

Primer.- BeneficiarisPoden presentar sol•licituds per ser beneficiaris totes aquelles associacions, agrupacions i entitats privades que editin publicacions periòdiques d’àmbit local o comarcal durant l’any en curs, escrites majoritàriament en català, que es distribueixin dins els límits territorials de les comarques de Tarragona, no gratuïtes, i que compleixin els requisits establerts a la convocatòria. Segon.- FinalitatContribuir […]


DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT: Subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, per als anys 2019 i 2020

Resolc: 1. Convocar les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020. 2. Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l’Ordre TES/169/2018, de 4 d’octubre (DOGC núm. 7723 – 10.10.2018). 3. La dotació […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d’interès per a la demarcació, any 2019

Primero.- BeneficiariosPersonas físicas o jurídicas, públicas o privadas que hayan publicado libros o CD de carácter y de interés local o comarcal de la demarcación de Tarragona, el año 2019. Segundo.- FinalidadFomentar y difundir las publicaciones editadas en la demarcación de Tarragona o que hagan referencia a ella. Tercero.- Actividades subvencionadasLibros editados o que su […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, any 2019

Primero.- BeneficiariosAyuntamientos y otros entes locales con población hasta 5.000 habitantes Segundo.- FinalidadContribuir a la financiación de proyectos y actividades culturales y de interés ciudadano. Tercero.- Actividades subvencionadasa) Publicidad y difusión de las actividades.b) Edición y impresión de librosc) Contratación de espectáculos y actuaciones no solicitadas en el programa e- catàleg o cuando se justifique […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la contractació d’activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, any 2019

Primero.- BeneficiariosAyuntamientos y entidades municipales descentralizadas de la demarcación de T arragona Segundo.- FinalidadLa contratación de actividades para programaciones culturales de los ayuntamientos, que formen parte del catalogo de servicios culturales de la Diputación Tercero.- Actividades subvencionadasLas incluidas en el catálogo de servicios culturales de la Diputación de Tarragona Cuarto.- Bases reguladorasBases Generales de Subvenciones […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

Primer. Beneficiaris Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques municipals de Protecció de la Salut del Catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

El nou Catàleg de serveis 2019 té un pressupost de 58,6 milions d’euros i inclou un total de 331 recursos que s’oferiran als governs locals de la demarcació durant el proper any -146 tècnics, 102 econòmics i 83 materials-. Amb aquest Catàleg, la Diputació de Barcelona aposta pel treball transversal de totes les àrees corporatives amb la […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines per a l’any 2019

1. Objecte i finalitat Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i elscentres educatius, en el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, d’acord amb les bases específiques reguladores […]


© Neopolis 2019

Buscar