neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d’interès per a la demarcació, any 2019

Primero.- BeneficiariosPersonas físicas o jurídicas, públicas o privadas que hayan publicado libros o CD de carácter y de interés local o comarcal de la demarcación de Tarragona, el año 2019. Segundo.- FinalidadFomentar y difundir las publicaciones editadas en la demarcación de Tarragona o que hagan referencia a ella. Tercero.- Actividades subvencionadasLibros editados o que su […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, any 2019

Primero.- BeneficiariosAyuntamientos y otros entes locales con población hasta 5.000 habitantes Segundo.- FinalidadContribuir a la financiación de proyectos y actividades culturales y de interés ciudadano. Tercero.- Actividades subvencionadasa) Publicidad y difusión de las actividades.b) Edición y impresión de librosc) Contratación de espectáculos y actuaciones no solicitadas en el programa e- catàleg o cuando se justifique […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGNONA: Subvencions per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular, any 2019

Primero.- BeneficiariosAyuntamientos y otros entes locales y las entidades, las personas físicas y jurídicas con domicilio o que realicen sus actividades en la demarcación de Tarragona. Segundo.- FinalidadContribuir a la financiación de actuaciones y proyectos imprevistos, urgentes en su realización, las que correspondan a necesidades extraordinarias, fuera de la programación habitual y para las que […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la contractació d’activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, any 2019

Primero.- BeneficiariosAyuntamientos y entidades municipales descentralizadas de la demarcación de T arragona Segundo.- FinalidadLa contratación de actividades para programaciones culturales de los ayuntamientos, que formen parte del catalogo de servicios culturales de la Diputación Tercero.- Actividades subvencionadasLas incluidas en el catálogo de servicios culturales de la Diputación de Tarragona Cuarto.- Bases reguladorasBases Generales de Subvenciones […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a escoles de música de titularitat i gestió municipal de la demarcació, any 2019

Primero.- BeneficiariosAyuntamientos y entidades municipales descentralizadas de la demarcación de T arragona Segundo.- FinalidadContribuir a la financiación parcial de los gastos derivados de la contratación y de la Seguridad Social del personal docente de las escuelas de música, así como de los gastos del personal no docente o de otros gastos corrientes de los citados […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a activitats esportives de caràcter singular, any 2019

Primero.- BeneficiariosAyuntamientos y otros entes locales y entidades y asociaciones deportivas de la demarcación de Tarragona, legalmente constituidas e inscritas en el correspondiente Registro de Entidades y Asociaciones de la demarcación de Tarragona. Segundo.- FinalidadPotenciar el desarrollo económico local, la cohesión social y si procede completar o suplir los servicios de competencia municipal en este […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2019

Primero.- BeneficiariosAyuntamientos y otros entes locales con población hasta 10.000 habitantes Segundo.- FinalidadContribuir a mejorar las condiciones de los equipamientos. Quedan excluidas las casas consistoriales, las dependencias administrativas municipales y los edificios escolares destinados a niveles educativos obligatorios. Tercero.- Actividades subvencionadasLas actuaciones objeto de subvención son todas las que contribuyan a la mejora de las […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, any 2019

Primer. Beneficiarisajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la diputació de Girona.Segon. Objecte i finalitat l’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvenci-ons en règim de concurrència competitiva per finançar estudis, plans,programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge. Tercer. Bases reguladores dictamen del Ple de la diputació de Girona, de 22 de […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, any 2019

Primer. Beneficiaris Ajuntaments i consells comarcals inclosos en l’àmbit territorial de la diputació de Girona. Segon. objecte L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subven- cions en règim de concurrència competitiva per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal. Tercer. Bases reguladores Dictamen del Ple de la diputació de Girona, […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

Primer. Beneficiaris Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques municipals de Protecció de la Salut del Catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

El nou Catàleg de serveis 2019 té un pressupost de 58,6 milions d’euros i inclou un total de 331 recursos que s’oferiran als governs locals de la demarcació durant el proper any -146 tècnics, 102 econòmics i 83 materials-. Amb aquest Catàleg, la Diputació de Barcelona aposta pel treball transversal de totes les àrees corporatives amb la […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines per a l’any 2019

1. Objecte i finalitat Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i elscentres educatius, en el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, d’acord amb les bases específiques reguladores […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals per a l’any 2019

1. Objecte i finalitatSubvencions en règim de concurrència competitiva que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes dins del programa de suport per instal·lar calderes i xarxes de ca- lor de biomassa municipals en equipaments de titularitat i/o gestió municipal la despesa energètica dels quals correspongui pagar-la a l’ajuntament i que […]


© Neopolis 2019

Buscar