neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Nou catàleg de serveis 2020 adreçat als ens locals de la demarcació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha aprovat el nou Catàleg de serveis pel 2020. El Catàleg conté tots els recursos econòmics, materials i tècnics que la Diputació posa a disposició dels governs locals de la província garantint, així, que poden prestar serveis i activitats a la ciutadania en les condicions adequades i de forma equilibrada a tot el territori. El […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, any 2020

Primer. BeneficiarisTots els municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les societats de capital íntegrament municipal) inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona. Segon. Objecte i finalitatL’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al finançament d’estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a inversions en l’adquisició d’habitatge social, any 2020

Primer. BeneficiarisTots els ajuntaments (inclosos els seus organismes autònoms i les societats mercantils de capital íntegrament municipal) de l’àmbit territorial de la Diputació de Girona. Segon. Objecte i finalitatL’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a la realització d’inversions en l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials. Tercer. […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2020

Primer. BeneficiarisTots els municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les societats mercantils de capital íntegrament municipal) inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona. Segon. Objecte i finalitatL’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a inversions en habitatges de propietat municipal o cedits destinats a […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, any 2020

Primer. BeneficiarisTots els ajuntaments i els consells comarcals que ofereixin serveis comarcals d’habitatge i que estiguin inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona. Segon. Objecte i finalitatL’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a finançar els serveis comarcals d’habitatge, amb l’objectiu de fomentar l’extensió d’aquestes […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Pla de dinamització local, any 2019

Primer. BeneficiarisSón beneficiaris del Pla els ajuntaments, i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida. En cas que sigui un organisme dependent de l’ens local, l’ajut el sol·licitarà l’ens local indicant expressament l’organisme o entitat que executarà l’actuació. Segon. ObjecteL’objecte d’aquest Pla és regular la cooperació econòmica de la Diputació de Lleida en la […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments en el marc del programa Del pla a l’acció, 2020-2021

“CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA «DEL PLA A L’ACCIÓ». ANUALITATS 2020-2021 1. Objecte i finalitatSubvencions en règim de concurrència competitiva dins del programa «Del pla a l’acció» per als ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes, destinades al finançament d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per elaborar plans d’actuació i documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local, any 2020

Primer. BeneficiarisPoden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les enti- tats següents: a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a la XsL- PE.b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona adscrits a la XsLPE. c) Les entitats adscrites a la XsLPE que tinguin delegada la pro- moció econòmica d’un o de […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), any 2020

Primer. Beneficiaris Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases els ajun- taments i les EMD de la demarcació de Girona no adscrits de mane- ra individual a la XsLPE i de menys de 10.000 habitants. Per obtenir la condició de beneficiari de les subvencions, els sol- licitants han de complir els requisits i les […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic local, any 2020

BeneficiarisEntitats adherides a la Xarxa de serveis Locals de Promoció Econò- mica (XsLPE) Finalitatsubvenció en règim de concurrència competitiva dins del Programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic. Bases reguladoresLes bases reguladores d’aquesta convocatòria es varen aprovar en sessió plenària el passat 17 de setembre de 2019 i publicades en el BOPG número […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a fomentar projectes i accions de promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), any 2020

1. Objecte i finalitatsubvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica membres de la XSLPE, destinades al finançament d’accions i projectes de promoció econòmica, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió que va tenir lloc el dia 18 de […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les oficines joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines, anualitat 2020

1. Definició de l’objecteAquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona per al finançament de les activitats i projectes que fomentin la participació en l’àmbit cultural de les oficines joves, […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 5 de novembre de 2019, ha aprovat la convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines; anualitat 2020, el text de la qual es transcriu a continuació: “Convocatòria anticipada de subvencions per […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la contractació d’activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, any 2019

Primero.- BeneficiariosAyuntamientos y entidades municipales descentralizadas de la demarcación de T arragona Segundo.- FinalidadLa contratación de actividades para programaciones culturales de los ayuntamientos, que formen parte del catalogo de servicios culturales de la Diputación Tercero.- Actividades subvencionadasLas incluidas en el catálogo de servicios culturales de la Diputación de Tarragona Cuarto.- Bases reguladorasBases Generales de Subvenciones […]


© Neopolis 2020

Buscar