neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana per a l’any 2020

Primer. BeneficiarisAjuntaments i entitats municipals descentralitzades, inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona. Segon. ObjecteSubvencions destinades al finançament de les despeses municipals derivades de les actuacions dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la participació ciutadana. Tercer. Bases reguladoresModificació de les Bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, any 2020

Primer. BeneficiarisPoden concòrrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques Municipals de Protecció de la Salut del Catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda de […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments i per a organitzacions no lucratives i d’intervencions terapèutiques per a ONL, any 2020

Primer. BeneficiarisPoden concòrrer a les subvencions objecte d¿aquesta convocatòria, els ajuntaments, organismes dependents i E.M.D. de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona activitats de millora, garantia o desenvolupament dels Drets Humans, especialment els socials i Econòmics, i/o de promoció de la salut i d’hàbits saludables […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a ajuntaments, a consells comarcals, a consorcis d’acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, per a l’any 2020

Primer. BeneficiarisPoden concòrrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, els consells comarcals i consorcis d’acció/benestar social que realitzin o tinguin previst realitzar serveis d’atenció social a la demarcació de Girona i que compleixin les condicions específiques de les bases. Segon. ObjecteL’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases específiques és regular les subvencions que concedeix […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions a ajuntaments per a les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, any 2020

Segon. ObjecteRegular, d’acord amb les bases especifiques, aprovades per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, les subvencions a ajuntaments, per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals. Tercer. Bases reguladoresPublicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 31, de 13 de febrer […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions a ajuntaments per a les despeses derivades del funcionament de centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació de Girona, any 2020

Primer. BeneficiarisPoden concòrrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria:Per la línea de despeses derivades del funcionament dels equipaments municipals on s’imparteixi formació per a persones adultes:– Els ajuntaments de la demarcació de Girona. Per a la línea de despeses derivades del funcionament dels centres docents d’educació especial: – Les administracions públiques locals i el seu […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, per a l’any 2020

Primer. BeneficiarisAjuntaments o ens locals de la demarcació de Girona, entitats i particulars. Segon. FinalitatL’objecte de les subvencions es promoure la restauració i conservació dels immobles d’interès patrimonial de la demarcació de Girona, al llarg de l’any 2020. Tercer. Bases reguladoresBases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, entitats i particulars de les comarques gironines per […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal per a l’any 2020

Primer. BeneficiarisAjuntaments dels municipis de les comarques gironines, ens dependents d’entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre que desenvolupin activitats d’interés públic que preveuen les bases. Segon. ObjecteEstructurar y fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Girona, […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Nou catàleg de serveis 2020 adreçat als ens locals de la demarcació de Barcelona (AMPLIACIÓ DELS TERMINIS DE SOL·LICITUD)

La Diputació de Barcelona ha aprovat el nou Catàleg de serveis pel 2020. El Catàleg conté tots els recursos econòmics, materials i tècnics que la Diputació posa a disposició dels governs locals de la província garantint, així, que poden prestar serveis i activitats a la ciutadania en les condicions adequades i de forma equilibrada a tot el territori. El […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), any 2020

Primer. Beneficiaris Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases els ajun- taments i les EMD de la demarcació de Girona no adscrits de mane- ra individual a la XsLPE i de menys de 10.000 habitants. Per obtenir la condició de beneficiari de les subvencions, els sol- licitants han de complir els requisits i les […]


© Neòpolis 2020

Buscar