neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Pla d’acció municipal (PAM) 2019

 BeneficiarisSón beneficiaris tots els municipis i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. FinalitatLa Diputació de Tarragona vol cooperar i facilitar als municipis i entitats municipals descentralitzades l’execució de les activitats planificades, garantir el seu finançament, prioritzar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió i millorar […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines, any 2019

Descripció de la convocatòriaResolució de 8 de gener de 2019, de la Junta de Govern, per la quales convoquen les subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i muni-cipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines · anu- alitat 2019. BeneficiarisPoden concórrer a […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona

1. Objecte i finalitat Subvencions en règim de concurrència competitiva per al finança- ment de la programació estable professional dels equipaments escè- nics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona, d’acordamb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Di- putació en la sessió de 20 de març de 2018, publicades al ButlletíOficial […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a la creació de públics per a la cultura, per a l’any 2019

BeneficiarisPoden concórrer a aquesta convocatòria de subvencions els destinataris que es detallen, en funció de la modalitat a la qual es presentin: Línies 1.1, 2.1 i 3. Ajuntaments o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines. Línies 1.2, 2.2 i 3. Persones físiques o jurídiques, públiques o privades. ObjecteL’objecte d’aquesta […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del cicle de concerts de música de cobla, any 2019

1. Objecte i finalitat Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines, dins de la línia de subvencions destinades a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla, d’acord ambles bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 16 […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

El nou Catàleg de serveis 2019 té un pressupost de 58,6 milions d’euros i inclou un total de 331 recursos que s’oferiran als governs locals de la demarcació durant el proper any -146 tècnics, 102 econòmics i 83 materials-. Amb aquest Catàleg, la Diputació de Barcelona aposta pel treball transversal de totes les àrees corporatives amb la […]


NOVA. CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA: Subvencions per a l’assoliment de determinats objectius en matèria d’administració electrònica per part dels consells comarcals de Catalunya durant l’any 2018

Resolc: – 1 Obrir convocatòria per a l’any 2018 per a l’atorgament de subvencions per a l’assoliment de determinats objectius en matèria d’administració electrònica per part dels Consells Comarcals de Catalunya, amb la finalitat que aquests puguin prestar als municipis l’assistència adequada en la implantació i desenvolupament dels serveis bàsics que es descriuen a l’Annex de […]


GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES: Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys

Objecte 1.1 Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l’any 2019 de les subvencions corresponents a la Línia 2. Entitats contractants previstes a l’apartat d) de la base 2.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol. 1.2 El procediment de concessió de les subvencions corresponents a la Línia […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (XMSG), anualitat 2019

Primer. Beneficiaris Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases: a) els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a la XMSG. b) les associacions de comerciants adscrites a la XMSG que tinguin delegada la dinamització comercial dels mercats. Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol- licitants han de complir els […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), any 2019

Primer. Beneficiaris Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases els ajun- taments i les EmD de la demarcació de Girona no adscrits de mane- ra individual a la XSLPE i de menys de 10.000 habitants. Per obtenir la condició de beneficiari de les subvencions, els sol·li- citants han de complir els requisits i les […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per elaborar documents de planificació sectorial i plans d’actuació de desenvolupament local, any 2019

Beneficiaris Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents:a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a la XSLPE.b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona adscrits a la XSLPE.c) Les entitats adscrites a la XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica d’un o de diversos ajuntaments. d) Les entitats […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, any 2019

Objecte i finalitat Subvencions en règim de concurrència competitiva dins del programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, adreçades a les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) promoguda per la Diputació de Girona, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la […]


© Neopolis 2019

Cerca