neopolis@neopolis.cat

La situació actual dels centres de formació d’adults del gironès (curs 2008-2009)

29/03/2009

PRESENTACIÓ: Anàlisi de la situació actual en que es troben els Centres de Formació d’Adults (CFA) del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a la comarca del Gironès.

AUTORS: La recerca ha estat realitzada conjuntament entre Neòpolis i la UdG en el marc d’un conveni de pràctiques professionals de la Facultat de Pedagogia.

OBJECTIUS: Conèixer com els CFA donen resposta a les necessitats educatives i socials que existeixen a la comarca pel que fa a la Formació de Persones Adultes (FPA). Donar compte dels canvis que pateix la FPA, analitzar el perfil dels professionals i alumnes, conèixer els serveis, recursos i necessitats d’aquest tipus de formació i copsar fins a quin punt l’oferta s’ajusta a la demanda.

ÀMBIT D’ANÀLISI: Comarca del Gironès. S’ha analitzat la situació dels dos centres existents a la comarca, a saber, CFA Les Bernardes de Salt i CFA de Girona.

ÀMBITS ESPECÍFICS D’ANÀLISI

• El mercat dels CFA al Gironès: oferta i demanda.
• Perfil sociodemogràfic dels alumnes i motivacions.
• Nivell de formació dels alumnes i caducitat dels coneixements adquirits.
• Oferta formativa: places, cursos, qualitat, diversitat i especificitat.
• El professorat: perfils professionals i experiència.
• Recursos: suficiència dels actius materials i humans dels centres.

METODOLOGIA: Per cadascun d’aquests subapartats es presenta la informació més rellevant provinent de les dades recollides a través de:

• L’anàlisi quantitatiu: 415 enquestes a una mostra representativa d’alumnes matriculats als CFA de la comarca del Gironès i 30 enquestes als mestres que imparteixen classe en aquests centres durant el curs 2008-2009. També s’han analitzat altres dades quantitatives de caràcter secundari que ens han proporcionat els propis CFA.

• L’anàlisi qualitatiu: S’han realitzat 5 entrevistes en profunditat; a membres dels equips directius dels centres, experts en FPA i fonts del Departament d’Educació de la Generalitat.

CALENDARI: El treball de camp ha estat realitzat entre els mesos de novembre de 2008 i gener de 2009.

Si vols tenir accès a l’estudi posa’t en contacte amb nosaltres

Contacte

Etiquetes


© Neòpolis 2024

Buscar