neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Adquisició d’habitatges

26/03/2024

Adquisició d’habitatges

Finançament de projectes i activitats que tinguin com a objectiu l’adquisició d’habitatges sota dues línies d’actuació:

A. L’exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària i el dret d’opció i retracte previst a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (arts. 87 i ss)

B. La compra d’habitatges a preu per sota mercat o preu fixat per norma jurídica. S’entén que el preu per sota mercat és inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d’Habitatges de Protecció Oficial (HPO) que estableix la normativa vigent.

Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, consorcis

Perçiode de vigència de la sol·licitud: 28/12/2023 a 31/10/2024

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neòpolis 2024

Buscar