neopolis@neopolis.cat

UDEC (Universidad de Concepción/Chile)

Any d'elaboració: 2015


Definició del servei

Realització de diverses conferències i cursos de màster sobre participació ciutadana i democràcia deliberativa

© Neòpolis 2024

Buscar