neopolis@neopolis.cat

Enquesta sobre hàbits esportius de la població de Sant Cugat del Vallès

Any d'elaboració: 2019


Definició del servei

Realizació de l'enquesta sobre hàbits esportius a la població de Sant Cugat del Vallès (càlcul de la mostra, disseny del qüestionari, realizació del treball de camp, análisi de resultats i elaboración de l'informe final)

© Neòpolis 2024

Buscar