neopolis@neopolis.cat

Enquesta de satisfacció ciutadana de Caldes de Monbui

Any d'elaboració: 2016


Definició del servei

Realització de l'enquesta de satisfacció ciutadana 2016 a una mostra representativa de 400 ciutadans del poble

Objectius

Valorar la satisfacció dels diferents serveis que es presten des de l'ajuntament

© Neòpolis 2024

Buscar