neopolis@neopolis.cat

Diagnosi per a la dinamització del Pla d’Inclusió Social

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: Elaboració d’una diagnosi (a partir de dades i informació secundària), els resultats de la qual serviran per dinamitzar el projecte integral de Pla d’Incluisió Social.

Objectius

Objectiu: El Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany – Banyoles té previst elaborar un Pla d’Inclusió Social per tal de planificar i millorar de forma compartida i estratègica l’atenció als col·lectius que pateixen risc d’exclusió social a la comarca. Les tasques d’elaboració d’un pla d’aquestes característiques contemplen, d’entre d’altres, la necessitat d’elaborar una diagnosi de l’estat de la qüestió, que serveixi per ordenar i analitzar el seguit de serveis i programes relacionats amb la inclusió social que es promouen a la comarca. Els constants canvis socials i dels contextos generadors d’exclusió i dependència fan que les característiques de les persones i col·lectius que s’atenen des dels programes i serveis promoguts per l’administració pública i les entitats variïn. Per això, es fa imprescindible disposar d’un diagnòstic social del territori que permeti adaptar-se al nous escenaris i realitats. Les responsables tècniques del projecte han demanat a NEÒPOLIS una proposta de diagnosi (elaborada a partir de dades i informació secundària), els resultats de la qual serviran per dinamitzar el projecte integral de Pla d’Incluisió Social.

© Neòpolis 2024

Buscar