neopolis@neopolis.cat

Pla Local d’Equipaments Culturals

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Procés d’anàlisi i planificació compartida per conèixer quina és la situació dels equipaments culturals del municipi. El 50% del projecte està finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Objectius

Així doncs, es pretén dinamitzar, a partir de l’assistència tècnica externa i d’acord amb les directrius de l’ens local, un procés que serveixi per detectar i analitzar tots els elements necessaris que serveixin per a la posada en marxa d’aquest instrument de planificació que servirà per determinar les necessitats d’equipaments culturals en l’àmbit municipal.

© Neòpolis 2024

Buscar