neopolis@neopolis.cat

Pla Local de Joventut de Verges

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Elaboració del Pla local de joventut, de manera participativa, tenint en compte els eixos que es contemplen des del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

Objectius

El Pla local de joventut de Verges (PLJ) 2007-2008 ha estat dissenyat per donar resposta a la població jove del municipi i suposarà el marc de referència de tots els projectes joves que es facin en els pròxims anys. El PLJ és una eina molt bona per començar a planificar les polítiques de joventut i marcarà les línies estratègiques a seguir en temes de joventut en el municipi. S’ha elaborat de manera conjunta entre els polítics, tècnics i els joves, perquè entenem que el Pla local ha de ser un instrument que serveixi per planificar què es vol fer pels joves i amb els joves.

© Neòpolis 2024

Buscar