neopolis@neopolis.cat

Elaboració participativa de les propostes del Pla Local de Joventut

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Elaboració d’un procés participatiu (es tracta d’una Investigació – Acció – Participativa) per obtenir propostes d’actuació en matèria juvenil, derivades de la diagnosi elaborada per la Regidoria de Joventut del municipi en el marc del Pla Local de Joventut 2007-2011.

Objectius

L’objectiu primordial és copsar des d’un enfocament integrat, i a partir de la diagnosi de la realitat juvenil elaborada per l’àrea de joventut (en la qual es va comptar en molt bona part amb l’opinió del col·lectiu), propostes d’actuació per tal de potenciar els punts forts detectats i minimitzar els punts febles identificats.

© Neòpolis 2024

Buscar