neopolis@neopolis.cat

Pla de Transversalitat intern de Rubí

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Guia de planificació integral que ordena i proposa línies estratègiques d’actuació municipal en termes d’organització interna.

Objectius

Engegar “una planificació que ordeni i sistematitzi els diferents espais i canals de relació interns. Es tracta de generar una nova cultura organitzativa dins el propi ajuntament per de garanir una major eficiència, eficàcia i sobretot intel·ligència en la gestió de les polítiques públiques.

© Neòpolis 2024

Buscar