neopolis@neopolis.cat

Elaboració del mapa de les desigualtats de gènere de la ciutat

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

La intenció rau fonamentalment en l’elaboració d’un diagnòstic a través de tècniques participatives que permeti visualitzar les desigualtats de gènere a la ciutat i ser la base d’un futur pla d’accions per a fer de Girona una ciutat més igualitària.

Objectius

Aquest estudi te com a objectiu esdevenir una eina d’anàlisi i comprensió d’una realitat específica, com és la significació, les pautes, la imatge, l’opinió i la percepció de les dones enfront les desigualtats de gènere. I d’altra banda, l’Ajuntament de Girona disposarà d’una instrument útil i eficaç per a posar en marxa futures accions i polítiques encarades a reduir aquestes desigualtats en pro de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones al municipi.

© Neòpolis 2024

Buscar