neopolis@neopolis.cat

Pla Interdepartamental d’Igualtat de Gènere

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Realització d’un diagnòstic per tal de visualitzar i analitzar com s’incorpora la perspectiva de gènere en la definició i elaboració de les polítiques públiques que s’executen des de les diferents àrees de gestió de l’Ajuntament, i realització d’un informe executiu de propostes de millora.

Objectius

Conèixer el grau de compromís i de projectes fets per cada àrea en matèria de gènere, veure en quina mesura s’ha tingut en compte la perspectiva de gènere en les accions dutes a termes per les diferents regidories per tal de millorar-les i eliminar futures discriminacions en aquest sentit.

© Neòpolis 2024

Buscar