neopolis@neopolis.cat

Pla Director de Participació Ciutadana d’Anglès

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Eina de gestió de govern que pretén ordenar i planificar la política participativa del municipi. Projecte transversal que permet establir i estimular un nou marc relacional amb les diferents entitats i veïns del municipi i que, a la vegada, estableix les bases de futurs processos participatius.

Objectius

Elaboració d’un diagnòstic participatiu que doni compte de l’estat de la qüestió intern (organització municipal) i extern (agents socials, associatius, econòmics, etc.) i determini una programació específica i ordenada de la participació, a partir d’un pla d’actuació/propostes, segons les particularitats locals i contextuals del municipi.

© Neòpolis 2021

Buscar