neopolis@neopolis.cat

NOVA. SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA: Subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local

09/09/2019

Article 1

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2019 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica.

Article 2

Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que preveu l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament (DOGC núm. 7673 de 27.7.2018), modificada per l’Ordre TSF/134/2019, de 10 de juliol (DOGC núm. 7917 de 15.7.2019).

Article 3

Entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats previstes a la base 3.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

Article 4
Requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiaria

Els requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol. El compliment d’aquests requisits s’haurà d’acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

Article 5
Aplicació pressupostària i import convocat

5.1 L’import destinat a la concessió de les subvencions per aquesta convocatòria és de 900.000,00 euros, dels quals 720.000,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries D/460000100/3310/0000, D/460000151/331D/0000, D/461000100/3310/0000, D/461000151/331D/0000, D/469000100/3310/0000, D/469000151/331D/0000 del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2019, i 180.000,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries que s’habilitin del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2021.

Les actuacions previstes en aquesta Resolució són elegibles a través del Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeu, amb un cofinançament del 50%.

5.2 En cas que en alguna de les convocatòries dels Programes de suport al desenvolupament local regulats en l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, un cop realitzada la valoració de les sol·licituds presentades, es produeixi un romanent a càrrec del mateix origen de fons podrà haver-hi flexibilitat per al seu traspàs a un altre programa, condicionat a la tipologia de les actuacions efectivament sol·licitades.

5.3 Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

5.4 Les subvencions del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, estan cofinançades pel Programa Operatiu Regional del Fons Social Europeu. La resolució d’atorgament d’aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat.

5.5 L’atorgament de les subvencions resta sotmès a les restriccions pressupostàries que es puguin produir per tal de no vulnerar els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5.6 D’acord amb l’establert als articles 12, 13 f), 14 a) i als apartats primer i novè de l’article 16 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a les subvencions previstes en aquesta Resolució no els és aplicable el Reglament (UE) núm.1407/2013, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, ja que ni la naturalesa ni la finalitat dels projectes subvencionats a les entitats locals beneficiàries es pot considerar activitat econòmica en el mercat.

Article 6
Sol·licituds i termini de presentació

6.1 El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica anirà des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 7 d’octubre de 2019 inclòs.

6.2 Els llocs i els mitjans per a presentar les sol·licituds seran els establerts a la base 10 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

Article 7

Documentació a presentar amb la sol·licitud

D’acord amb el que estableix la base 11 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, la documentació que s’ha d’adjuntar amb les sol·licituds consisteix en una Memòria tècnica d’acord als continguts que consten a l’apartat 3 de l’annex 3 de l’Ordre, un pressupost complet i detallat, així com la documentació específica del Programa.

La documentació que caldrà adjuntar a la sol·licitud del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, és la següent:

– Memòria del programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica.

– Acords del Ple o de l’òrgan que sigui competent de les entitats locals, i convenis, acords de col·laboració, cartes de suport, d’adhesió, compromisos de participació, o altres documents per part d’entitats privades, que acrediten el suport al projecte.

– Si escau, sol·licitud de transferència bancària.

Article 8
Criteris de valoració

Els criteris de valoració per al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, així com la seva ponderació, es troben establerts a l’apartat 4 de l’annex 3 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

Article 9

Procediment de concessió

9.1 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.

9.2 En cas que l’import atorgat sigui inferior a l’import sol·licitat per l’entitat, en la resolució d’atorgament es detallarà l’import concedit ajustat a cada projecte que se subvencioni.

Article 10
Òrgan competent, resolució de les subvencions i recursos

10.1 L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de les subvencions, l’òrgan competent per dictar la resolució i el mitjà de notificació es troben regulats a les bases 14 i 15 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

10.2 Contra les resolucions que es dictin a l’empara d’aquesta convocatòria, que no exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el/la secretari/ària general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb l’establert al Capítol II del Títol V de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 11
Termini màxim per resoldre

D’acord a l’establert a la base 15.2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, el termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 6 mesos, a comptar des de la data de la publicació de la resolució de convocatòria.

Article 12
Pagament
12.1 El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l’import atorgat quan es dicta la corresponent resolució d’atorgament, per a la qual no s’exigeixen garanties, d’acord amb el que s’estableix a la base 17.2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

La proposta de pagament de la bestreta de les subvencions la realitzarà la persona titular de la sub-direcció general de Polítiques Actives d’Ocupació.

12.2 El pagament del 20% restant s’ha de tramitar un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada d’acord amb el que estableixen les bases reguladores i la normativa aplicable, tal com s’estableix a la base 17.2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

La proposta de pagament d’aquest 20% restant la realitzarà la persona titular de la sub-direcció general de Verificació i Supervisió. L’import d’aquest segon pagament s’ajustarà a la quantia resultant de la liquidació de la subvenció.

Article 13
Termini d’execució del programa

13.1 Les actuacions subvencionades s’hauran d’iniciar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud i com a màxim el 31 de desembre de 2019, i es tindran en compte les condicions d’inici establertes a l’apartat següent d’aquest article. Les actuacions subvencionades hauran de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2020.

13.2 Les condicions d’inici del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica són les següents:

El Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica es considerarà iniciat amb l’inici de com a mínim un dels projectes subvencionats, que s’ha de produir com a màxim el 31 de desembre de 2019.

Els projectes es consideraran iniciats amb l’efectiva contractació de l’empresa o persona física que ha de realitzar el servei o bé, si es troba en procés de contractació, per algun dels següents documents:

– Document que acredita l’inici de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. – Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
– Plec de clàusules administratives particulars.
– Certificat d’existència de crèdit o un document que el substitueixi legalment.

El document que suporta l’inici del Programa haurà d’estar emès com a màxim el 31 de desembre de 2019.

Article 14
Documentació d’execució

La documentació d’execució que es genera en el desenvolupament de les actuacions subvencionades i que les entitats beneficiàries hauran de presentar o custodiar com a evidències de la seva realització és la següent:

a) Documentació a presentar:
– Declaració sobre les retribucions dels òrgans de direcció o administració.

– Documentació de solvència tècnica o professional de l’empresa, entitat o persona física que farà el/s servei/s, que es compon de la documentació següent:

1. Proposta o oferta de serveis i pressupost degudament desglossat per conceptes.
2. Còpia de l’alta de l’IAE de l’empresa o persona física, i/o declaració censal d’alta o modificació.

3. Memòria-currículum dels treballs realitzats per l’empresa o persona física, que incorpori una relació dels principals serveis o treballs realitzats en el mateix àmbit que inclogui l’import, les dates d’execució i els destinataris, públics o privats, d’aquests.

4. Currículum del personal directiu i de les persones expertes concretes que faran el/s projecte/s. b) Documentació a custodiar:

– Documentació que acredita la realització dels procediments de contractació administrativa.

A més a més, les entitats beneficiàries de les subvencions del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica hauran de custodiar tota la documentació que acredita el compliment dels requisits i obligacions establerts a l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

Article 15 Indicadors

15.1 La certificació de les actuacions a l’FSE exigeix la recopilació de determinats indicadors d’execució per a mesurar l’eficàcia de les actuacions cofinançades que, per a l’actual convocatòria, serà el següent:

Indicador específic d’execució relatiu als projectes cofinançats:

– Nombre de projectes de planificació estratègica cofinançats en el marc d’aquest Programa.

15.2 El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya recollirà les dades corresponents a aquest indicador mitjançant els seus aplicatius de gestió i, per tant, no escau la presentació específica d’indicadors per part de les entitats beneficiàries.

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar