neopolis@neopolis.cat

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA: Subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris

10/07/2019

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2019 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Entitats beneficiàries

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions corresponents al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, aquells ajuntaments que tenen aprovats projectes d’intervenció integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades a aquells, amb competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Sol·licituds i termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris anirà des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 30 de setembre de 2019 inclòs.

Els llocs i els mitjans per a presentar les sol·licituds seran els establerts a la base 10 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar