neopolis@neopolis.cat

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA: convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al “Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques”

10/07/2019

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2019 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques.

Entitats beneficiàries

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions corresponents al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques les entitats locals de les comarques de l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta, els seus organismes autònoms i les entitats dependents o vinculades a aquestes amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Sol·licituds i termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques, anirà des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 17 de setembre de 2019 inclòs.

Els llocs i els mitjans per a presentar les sol·licituds seran els establerts a la base 10 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar