neopolis@neopolis.cat

GENERALITAT DE CATALUNYA. MEMORIAL DEMOCRÀTIC: Subvencions a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica

13/05/2019

1 Obrir la convocatòria, per a l’any 2019, per a la concessió d’ajuts a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica.

–2 La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, els regeixen les bases que aprova la Resolució EXI/1734/2017, de 13 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’Acord de la Junta de Govern del Memorial Democràtic pel qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica (publicada al DOGC núm. 7417, de 21.7.2017).

–3 El termini de presentació del formulari de sol·licitud, i la documentació que l’acompanya, és de 20 dies hàbils a comptar de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (05/06/2019)

–4 L’import màxim que es destina als tipus d’accions subvencionables és de 195.000,00 euros a càrrec de les partides 8060 D/449000100/1310, 8060 D/460000100/1310, 8060 D/4810001000/1310 i 8060 D/4820001000/1310 del pressupost del Memorial Democràtic per a l’any 2019.

La dotació màxima de cada un dels àmbits és la següent:

a) Àmbit 1. Màxim: 12.000 €.
b) Àmbit 2. Màxim: 15.000 €.
c) Àmbit 3. Màxim: 12.000 €.

d) Àmbit 4. Màxim: 20.000 €.
e) Àmbit 5. Màxim: 12.000 €.
f) Àmbit 6. Màxim: 22.000 €.
g) Àmbit 7. Màxim: 20.000 €.
h) Àmbit 8. Màxim: 15.000 €.
i) Àmbit 9. Màxim: 20.000 €.
j) Àmbit 10. Màxim: 20.000 €.
k) Àmbit 11. Màxim: 15.000 €.
l) Àmbit 12. Màxim: 12.000 €.
En cadascun dels àmbits es pot concedir ajuts a més d’un projecte.

Sens perjudici d’aquesta distribució, si no es consumeix l’import total destinat a cadascuna de les línies, l’import sobrant s’acumularà a l’import destinat a d’altres línies, en cas que sigui necessari per atendre les sol·licituds aprovades amb més puntuació.

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

Aquesta dotació màxima podrà ser modificada, amb subjecció a la normativa vigent.

–5 L’import de l’ajut és un percentatge o fracció del cost total de l’activitat o projecte. L’import màxim de cada subvenció no ha d’excedir el 80 % de la despesa total del pressupost elegible. A aquests efectes, es considera pressupost elegible el que es fa constar a la Resolució d’atorgament com a pressupost total del projecte.

L’import de les subvencions no podrà superar la quantitat de: a) Àmbit 1. Màxim: 4.000 €.
b) Àmbit 2. Màxim: 4.000 €.
c) Àmbit 3. Màxim: 4.000 €.

d) Àmbit 4. Màxim: 6.000 €.
e) Àmbit 5. Màxim: 4.000 €.
f) Àmbit 6. Màxim: 4.000 €.
g) Àmbit 7. Màxim: 5.000 €.
h) Àmbit 8. Màxim: 4.000 €.
i) Àmbit 9. Màxim: 6.000 €.
j) Àmbit 10. Màxim: 6.000 €.
k) Àmbit 11. Màxim: 5.000 €.
l) Àmbit 12. Màxim: 4.000 €.

Excepte en els casos que el número de sol·licituds per àmbit ho permeti i que els projectes obtinguin la puntuació suficient.

Cada ens local o entitat sol·licitant podrà presentar un màxim de 2 projectes.

–6 Els sol·licitants hauran de justificar que compleixen la quota de reserva per a la integració social dels minusvàlids.

–7 L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció del procediment de concessió de les subvencions a què es refereixen aquestes bases és la persona que exerceix les funcions de direcció del Memorial Democràtic.

L’òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la presidència de la Junta de Govern del Memorial Democràtic.

–8 La resolució i la notificació de les subvencions s’han d’efectuar en el termini màxim de sis mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i publicat la resolució expressa, les sol·licituds s’han d’entendre desestimades.

–9 El Memorial Democràtic notificarà la resolució de la convocatòria a les entitats beneficiàries mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

–10 El Memorial Democràtic farà difusió de la convocatòria al portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), al web EACAT (http://eacat.cat) i al web del Memorial Democràtic (http://memoria.gencat.cat).

Contra la resolució d’atorgament, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos des de la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

–11 La data màxima de presentació de la documentació justificativa és el 8 de novembre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar