neopolis@neopolis.cat

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES: Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys

19/12/2018

Objecte

1.1 Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l’any 2019 de les subvencions corresponents a la Línia 2. Entitats contractants previstes a l’apartat d) de la base 2.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

1.2 El procediment de concessió de les subvencions corresponents a la Línia 2. Entitats contractants és el de concurrència no competitiva d’acord amb el que s’estableix a la base 14.2.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que preveu l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per al a inserció de persones desocupades de 30 i més anys (DOGC núm. 7677 de 2.8.2018).

 Entitats beneficiàries

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats previstes a la base 3.3 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, i que compleixin els requisits establerts a la base 4 de l’annex 1 de la mateixa Ordre.

Les entitats contractants han de ser seleccionades prèviament per les entitats promotores, associades o vinculades previstes a la base 3.2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, i han de subscriure amb aquestes el conveni de col·laboració que preveu la base 3.3 de l’annex 1 de l’esmentada Ordre.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries d’aquesta convocatòria són les persones en situació de desocupació de 30 i més anys, d’acord amb la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, i que hagin estat seleccionades com a participants del programa per les entitats promotores, associades o vinculades.

 Aplicació pressupostària i import convocat

5.1 L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 10.000.000,00 d’euros, amb càrrec a les partides pressupostàries D/470000147/331E/0000, D/481000147/331E/0000, D/482000147/331E/0000, D/484000147/331E/0000 del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de l’any 2019.

Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d’imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d’acord amb la seva naturalesa econòmica, a l’estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2019.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria tenen la consideració d’ajuts de minimis d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. 

La quantitat total d’ajuts de minimis que pot rebre una entitat no pot superar els 200.000,00 euros, en el termini de 3 exercicis fiscals (exercici fiscal en curs i els dos anteriors).

Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat superior a les establertes al Reglament General d’Exempció per Categories o en una decisió de la Comissió.

5.2 La concessió de les subvencions previstes a la convocatòria 2019 està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

5.3 Si la convocatòria té identificats els imports pressupostàriament per cada actuació o línia, aquestes quantitats seran flexibles entre elles, per tant, la distribució inicial d’imports de cada partida pressupostària podrà ser modificada en atenció al desenvolupament i les necessitats de cada programa, sempre sense superar l’import de la convocatòria.

5.4 Aquests imports es podran ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

5.5 La resolució d’atorgament d’aquestes subvencions estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, atès que correspon a programes acordats a la corresponent reunió de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l’àmbit laboral per a l’any 2019 finançades a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat.

5.6 L’atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d’atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Quanties

La quantia de la subvenció a atorgar a les entitats contractants per desenvolupar l’actuació d’experiència professional mitjançant contracte laboral prevista a l’apartat d) de la base 2.1 i a la base 8.2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, serà de 858,55 euros/mes per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos.

La quantia de la subvenció per a cada persona contractada es calcularà d’acord amb l’establert a la base 21.4.2 de l’Ordre. A tal efecte, el mòdul econòmic diari serà de 28,22 €.

Sol·licituds i termini de presentació

7.1 El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos des de la data d’inici del contracte de treball.

Si una mateixa sol·licitud inclou diversos contractes, l’entitat contractant disposarà del termini previst a comptar des de la data d’inici del darrer contracte.

7.2 Les sol·licituds s’han de presentar als llocs, pels mitjans i amb la documentació a què fan referència les bases 10 i 11 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

7.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d’acreditar-los estan recollits en les bases 4 i 10 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

Termini d’execució

9.1 D’acord amb el que s’estableix a la base 16 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, el termini d’execució del programa tindrà una durada mínima de 18 mesos, s’iniciarà l’endemà de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció a les entitats promotores i finalitzarà el 30 d’abril de 2020.

9.2 Els contractes de treball previstos a la base 5.2 Línia 2. Entitats contractants de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, s’hauran d’executar en la seva totalitat dins del període de realització del programa. La data màxima per subscriure contractes en el marc del Programa 30 Plus serà l’1 d’agost de 2019.

VEURE

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Cerca