neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments

07/03/2018

 Beneficiaris

Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Tarragona.

Finalitat

La contractació d’activitats per a programacions culturals dels ajuntaments, que formin part del catàleg de serveis culturals de la Diputació.

Activitats subvencionades
Les incloses en el catàleg de serveis culturals de la Diputació de Tarragona

Bases especifiques reguladores
Bases especifiques publicades en el BOP de Tarragona núm. 64 de 31 de març de 2017.

Crèdit pressupostari i quantia total màxima
Aplicació pressupostària: 2010-334-46201
Import total màxim de les subvencions convocades: 1.200.000 euros

Termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPT i finalitza.

1) El 5 de desembre de 2018, per a les actuacions realitzades des de l’1 de gener fins el 30 de novembre
2) El 15 de gener de 2019, per a les actuacions realitzades des de l’1 de desembre fins el 31 de desembre de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca