neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal per a l’any 2019

28/03/2019

Primer.- Beneficiaris
Poden presentar sol•licituds per ser beneficiaris totes aquelles associacions, agrupacions i entitats privades que editin publicacions periòdiques d’àmbit local o comarcal durant l’any en curs, escrites majoritàriament en català, que es distribueixin dins els límits territorials de les comarques de Tarragona, no gratuïtes, i que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

Segon.- Finalitat
Contribuir a la consolidació i millora de les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, així com al foment d’aquests mitjans de comunicació i difusió social que enriqueixen el patrimoni cultural del país.

Tercer.- Activitats subvencionades
Publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal.

Quart.- Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
Bases publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 27 de febrer de 2019.

Cinquè.- Crèdit pressupostari i import total màxim
Aplicació pressupostària 5020-4912-48900 del pressupost de despeses de l’exercici de 2019, projecte 2019.520.04
Import total màxim de les subvencions convocades: 40.000,00 euros
Aquest import màxim podrà ser ampliat d’acord amb les sol•licituds rebudes i les disponibilitats pressupostàries.

Sisè.- Import a concedir
L’import a concedir es calcula en funció del crèdit existent a l’aplicació pressupostària i del nombre de sol•licituds presentades en la convocatòria.

Setè.- Termini de presentació de sol•licituds S’inicia el 3 d’abril i finalitza el 3 de juny de 2019

Vuitè.- Forma de presentació de sol•licituds Per escrit, en suport paper.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar