neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions als consells comarcals de la demarcació de Lleida per a la promoció turística, per a l’any 2019

30/05/2019

1. Beneficiaris. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els Consells Comarcals de la demarcació de Lleida. En el cas que l’entitat que realitzi l’activitat sigui un organisme depenent de l’ens comarcal, l’ajut el sol·licitarà el Consell Comarcal indicant expressament l’organisme que presta el servei.

2. Objecte. Regular la concessió d’ajuts als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida per col·laborar econòmicament en el finançament de la despesa corrent derivada de l’organització, desenvolupament, promoció i publicitat d’activitats i esdeveniments de caràcter turístic, d’ actuacions o activitats de promoció així com d’accions de difusió turística en diferents àmbits i canals de comunicació, sota el paraigua de la marca Ara Lleida, amb l’objectiu de promocionar i difondre el conjunt de l’oferta del seu territori.

La col·laboració en matèria turística de la Val d’Aran es regeix pel Conveni Marc de col·laboració signat amb el Conselh Generau d’Aran.

3. Procediment de concessió. El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència no competitiva i atenent als criteris establerts a l’article 6 de les bases especifiques.

4. Bases reguladores. Bases específiques per a la concessió de subvencions als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida per a la promoció turística, publicades en el BOP núm. 77 de data 18 d’abril de 2019, i en el web del Patronat.

5. Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions. L’import total de la convocatòria és de 230.000,00 € i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 2019 071 432 4650000. Ajuts per activitats de promoció als Consells Comarcals, del pressupost del Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de Lleida de la Diputació de Lleida.

L’import de la subvenció serà de 20.000,00 € per beneficiari, excepte en el cas del Consell Comarcal de la Cerdanya, que serà de 10.000,00 €.

L’atorgament de la subvenció restarà condicionada al compliment de les condicions establertes a l’article 6 de les bases específiques per la concessió de subvencions per la promoció turística.

L’àmbit temporal de l’execució de les activitats a realitzar comprendrà el termini comprés entre l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019.

6. Termini de presentació de sol·licituds, El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar