neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), any 2019

19/11/2018

Primer. Beneficiaris

Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases els ajun- taments i les EmD de la demarcació de Girona no adscrits de mane- ra individual a la XSLPE i de menys de 10.000 habitants. Per obtenir la condició de beneficiari de les subvencions, els sol·li- citants han de complir els requisits i les condicions generals esta- blerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Segon. Finalitat Finançar projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (en enda- vant, EmD) de la demarcació que no poden tenir en plantilla un tècnic de promoció econòmica.
 
Tercer. Bases reguladores Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es varen aprovar en sessió plenària el passat 18 de setembre de 2018 i publicades en el BoP número 188, de 28 de setembre de 2018.

 
Quart. Import L’import total destinat a la convocatòria es de 60.000 euros i va amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 220 4300 46206 ajuts a ajuntaments Campanya Competitivitat Ter- ritorial 60.000 euros
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds (15-03-2019) El termini de presentació de sol·licituds serà de 53 dies hàbils a par- tir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí oficial de la Província de Girona. Les sol·licituds s’han de presentar mitjan- çant el formulari normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat/subvencions).
 
Sisè. Justificació

La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre del 2019 

 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Cerca