neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per elaborar plans d’actuació i documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local, any 2020

27/11/2019

Primer. Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les enti- tats següents:

a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a la XsL- PE.
b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona adscrits a la XsLPE.

c) Les entitats adscrites a la XsLPE que tinguin delegada la pro- moció econòmica d’un o de diversos ajuntaments.
d) Les entitats adscrites a la XsLPE que tinguin delegada la pro- moció econòmica d’un consell comarcal.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol- licitants han de complir els requisits i les condicions generals esta- blerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Segon. Finalitat
Finançar l’elaboració de plans d’actuació i documents de planifica- ció sectorial vinculats al desenvolupament local dels ens locals adherits a la XsLPE com eina de suport en la presa de decisions sobre actuacions en el territori.

Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es varen aprovar en sessió plenària el passat 17 de setembre de 2019 i publicades en el BOP número 185, de 26 de setembre de 2019.

Quart. Import
L’ import total destinat a la convocatòria es de 140.000 euros 

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 29 de gener de 2020. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www. ddgi.cat).

Sisè. Justificació
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre del 2020. 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar