neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per elaborar documents de planificació sectorial i plans d’actuació de desenvolupament local, any 2019

19/11/2018

Beneficiaris

Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents:
a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a la XSLPE.
b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona adscrits a la XSLPE.
c) Les entitats adscrites a la XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica d’un o de diversos ajuntaments. d) Les entitats adscrites a la XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica d’un consell comarcal.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Finalitat

Finançar l’elaboració de documents de planificació sectorial i plans d’actuació de desenvolupament local dels ens locals adherits a la XSLPE com a eina de suport a la presa de decisions sobre actuacions en el territori.

Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es varen aprovar en sessió plenària el passat 18 de setembre de 2018 i publicades en el BoP número 188, de 28 de setembre de 2018.

Import

L’ import total destinat a la convocatòria es de 165.000 euros distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

 

aplicació pressupostària

Import

220/4300/46209

ajuts a ajuntaments Diagnosis i estudis Prom.Econòmica

75.000,00 €

220/4300/46302

ajuts a mancomunitats Diagnosis i Estudis Prom.Econòmica

10.000,00 €

220/4300/46503

ajuts a consells comarcals Diagnosis i Estudis Prom.Econòmica

50.000,00 €

220/4300/46704

ajuts a consorcis per a Diagnosis i Estudis Prom.Econòmica

20.000,00 €

220/4300/44904

ajuts a societats municipals Diagnosis i Estudis Prom. Econòmica

10.000,00 €

 

Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 29 de gener de 2019. 

Justificació: La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre del 2019. 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Cerca