neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2020

18/11/2019

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 5 de novembre de 2019, ha aprovat la convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines; anualitat 2020, el text de la qual es transcriu a continuació:

“Convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines; anualitat 2020

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 17 de setembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 188, d’1 d’octubre de 2019.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 110.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els següents:

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG i fins el 7 de febrer de 2020.

Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de les bases reguladores.

Criteris de valoració
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de valoració detallats a l’annex de les bases específiques.

Import de les subvencions
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà cada sol·licitud d’acord amb els criteris establerts als annexos de la convocatòria, i atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte.

L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 10.000 € ni inferior a 500,00 €.

Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades entre l’1 d’octubre de 2019 i fins el 30 de setembre 2020.

Termini per justificar les subvencions
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31 d’octubre de 2020 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria justificativa d’acord amb les models normalitzats que estaran a l’abast al web de la Diputació de Girona.

En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.

No es concediran ampliacions del termini d’execució ni de justificació.

4. Termini de resolució i notificació
4.1. Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

4.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data d’adopció de l’acord.

5. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació.

6. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web de la Diputació, i el seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al BOPG.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar