neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les oficines joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines, anualitat 2020

21/11/2019

1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona per al finançament de les activitats i projectes que fomentin la participació en l’àmbit cultural de les oficines joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques de Girona.

2. Procediment de concessió
el procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.

Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

3. Despeses subvencionables i període d’execució
es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. el cost dels béns o serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.

Es podran finançar amb càrrec a aquesta línia les despeses d’activitats subvencionables dutes a terme a la demarcació de Girona següents:

• Les relacionades directament amb el projecte presentat, inclosa la contractació de professionals i/o serveis necessaris per al desenvolupament dels projectes (honoraris d’artistes, dinamitzadors, mediadors culturals i d’altres de necessaris per al desenvolupament de l’activitat), sempre que aquests professionals es contractin i, per tant, no formin part de la plantilla de l’equipament.

  • Les necessàries per a la producció de les activitats: lloguer d’espais i lloguer de material inventariable, adquisició

    d’elements necessaris per a la producció del projecte, embalatges i transports, assegurances, etc.

  • Les de desplaçaments dels diversos agents que puguin formar part del projecte o que hi participin.

  • Les de drets de la propietat intel·lectual, sempre que els drets no hagin estat cedits a una entitat de gestió.

  • Les de les activitats complementàries.

  • Les de comunicació i promoció específiques per a les activitats desenvolupades.

  • L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.

Es consideren despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre l’1 de novembre de l’any anterior al de la convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la convocatòria, tot i que poden tenir el seu origen o contractació, de manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació.

La contractació de les actuacions subvencionades s’haurà de fer d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 

4. Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els consells comarcals inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que tinguin una oficina jove, així com les capitals de comarca i els municipis amb més de 15.000 habitants de la demarcació de Girona.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions

L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada convocatòria.

Tots els sol·licitants que obtinguin una puntuació mínima de 50 punts, segons la puntuació establerta al punt 6 de les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció. Als que hagin obtingut una puntuació superior, se’ls atorgarà una quantitat addicional, que es calcularà aplicant un percentatge de l’import sol·licitat proporcional a la puntuació addicional obtinguda.

L’import màxim que es pot sol·licitar és de 5.000 €. 

Termini de presentació de sol·licituds: 31/01/2020

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar