neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, any 2020

19/02/2020

Primer. Beneficiaris
Poden concòrrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques Municipals de Protecció de la Salut del Catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda de suport, acreditant de forma objectiva l’evidència del risc sobre el qual es vol actuar, i hagin obtingut un informe favorable dels serveis tècnics de Dipsalut autoritzant la sol·licitud d’aquesta subvenció.

Segon. Objecte
Regular, d’acord amb les bases publicades al BOP de Girona, núm. 31, el 14 de febrer de 2017, les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les actuacions en relació amb les competències que la normativa atribueix els ajuntaments en matèria de protecció de la salut pública.

Tercer. Bases reguladores
Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 31, de 14 de febrer de 2017.

Quart. Quantia
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de dos-cents seixanta mil euros (260.000,00 €).

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 12 de setembre de 2020.

Sisè. Altres dades
La sol·licitud s’ha de tramitar necessàriament per registre electrònic mitjançant la seu electrònica o bé el web corporatiu de Dipsalut. Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat).

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes


© Neòpolis 2020

Buscar