neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines per a l’any 2019

07/02/2019

1. Objecte i finalitat

Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i elscentres educatius, en el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple dela diputació en la sessió de 18 de desembre de 2018 i publicades al bop núm. 246 de 27 de desembre de 2018.

l’òrgan competent per a l’aprovació de la convocatòria és la Junta de Govern de la diputació de Girona d’acord amb l’art. 13.2.b del rd424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector públic local. els criteris de valoració de les sol·licituds estan recollits al punt 6 de les bases publicades al bopG número 246 de 27 de desembre de 2018.

els programes de suport són:
Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport.

 • A1. Suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva.

 • A2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars.

 • A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals.

 • A4. Suport a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals.

 • A5. Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins que participen en competicions individuals.

  Programa B. Suport a les entitats esportives de les comarques gironines per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportivai l’esport:

 • B1. Suport a l’activitat esportiva de base.

 • B2. Suport a l’esport d’alta competició.

 • B3. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars.

 • B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell estatal o superior que es portin a terme

  fora de catalunya.

 • B5. Suport als actes de reconeixement de l’antiguitat de les entitats esportives.

  Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport.

  programa d. programa «neda a l’escola» d’adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic

2. Dotación econòmica i determinación de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat és de 2.070.000,00€.

3. Termini de presentació de sol·licituds
el termini de presentació de sol·licituds serà el següent:

 

PROGRAMA

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

a1

Suport als programes municipals

30 dies naturals a partir de l’endemà de la publica- ció de l’extracte de la convocatòria al bopG.

a2

Suport a l’organització d’esdeveniments esportius

a3

Suport a les actuacions de condicionament i millora d’equipaments esportius municipals

a4

Suport a la renovació de la gespa artificial

a5

Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes que par- ticipen en competicions individuals

de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al bopG al 31 d’agost de 2019.

b1

Suport a l’activitat esportiva de base

30 dies naturals a partir de l’endemà de la publica- ció de l’extracte de la convocatòria al bopG.

b2

Suport a l’esport d’alta competició

b3

Suport a l’organització d’esdeveniments esportius

b4

Suport a la participació en esdeveniments esportius

de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al bopG al 31 de maig de 2019.

b5

Suport als actes de reconeixement d’antiguitat de les entitats es- portives.

30 dies naturals a partir de l’endemà de la publica- ció de l’extracte de la convocatòria al bopG.

c

Suport als consells esportius

d

programa «neda a l’escola»

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neòpolis 2020

Buscar