neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana per a l’any 2020

19/02/2020

Primer. Beneficiaris
Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona.

Segon. Objecte
Subvencions destinades al finançament de les despeses municipals derivades de les actuacions dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la participació ciutadana.

Tercer. Bases reguladores
Modificació de les Bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 19 de febrer de 2019 i publicades al BOPG número 84, de 2 de maig de 2019.

Quart. Quantia
L’import total destinat a la convocatòria és de 150.000,00 €, distribuït en 100.000,00 € per l’any 2020 i 50.000,00 € per a l’any 2021.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
Del 17 de febrer fins el 20 de març de 2020, mitjançant model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/subvencions

Sisè. Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 31 d’octubre de 2021.

Setè. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1 mes, a comptar des del dia següent de la notificació.

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes


© Neòpolis 2020

Buscar