neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana per a l’any 2019

28/03/2019

Primer. Beneficiaris

Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, inclosos enl’àmbit territorial de la diputació de Girona.

Segon. objecte

Subvencions destinades al finançament de les despeses municipals derivades de les actuacions dels ajuntaments per planificar i execu- tar les polítiques de foment de la participació ciutadana

Tercer. bases reguladores

Modificació de les Bases específiques reguladores aprovades pel Plede la diputació de Girona, en la sessió de 19 de febrer de 2019 i pu- blicades al bopG número 43, de l’1 de març de 2019.

Quart. Quantia

L’import total destinat a la convocatòria és de 150.000,00 €, distribu-ït en 100.000,00 € per l’any 2019 i 50.000,00 € per a l’any 2020.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Del 25 de març de 2019 fins el 3 de maig de 2019, mitjançant model normalitzat disponible al web de la Diputació de Gironahttp://www.ddgi.cat/web/servei/3654/subvencions-per-a-politi- ques-de-foment-de-la-participacio-ciutadana-2019

Sisè. Termini per justificar les subvencions

El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 31d’octubre de 2020.

Setè. règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con- tra aquesta resolució escau interposar recurs contenciós adminis- tratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Girona, en eltermini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la notificació.alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la diputació de Girona,en el termini d’1 mes, a comptar des del dia següent de la notificació.

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar