neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, per a l’any 2020

19/02/2020

Primer. Beneficiaris
Ajuntaments o ens locals de la demarcació de Girona, entitats i particulars.

Segon. Finalitat
L’objecte de les subvencions es promoure la restauració i conservació dels immobles d’interès patrimonial de la demarcació de Girona, al llarg de l’any 2020.

Tercer. Bases reguladores
Bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, entitats i particulars de les comarques gironines per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial de l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona per a l’anualitat del 2020 (BOPG núm. 238, de 13 de desembre de 2018).

Quart. Import
L’import destinat a aquesta convocatòria és de 1.350.000,00 €. La subvenció mínima serà de 10.000,00 € i la màxima de 50.000,00 €. Aquestes s’atorgaran mitjançant concurrència competitiva i per mitjà del sistema de concurs.

Cinquè. Termini de presentació de les sol·licituds
Vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el BOPG.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neòpolis 2020

Buscar