neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a la creació de públics per a la cultura, per a l’any 2019

15/01/2019

Beneficiaris
Poden concórrer a aquesta convocatòria de subvencions els destinataris que es detallen, en funció de la modalitat a la qual es presentin:

Línies 1.1, 2.1 i 3. Ajuntaments o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines. Línies 1.2, 2.2 i 3. Persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és el finançament d’accions de creació de públics per a la cultura en l’anualitat 2019, amb lagarantia que puguin accedir a aquestes prestacions serveis i activitats que complementin o supleixin les prestacions atribuïdesa la competència local i que no siguin ja objecte d’unes bases i una convocatòria específiques de la mateixa Diputació deGirona.

Bases reguladores
Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions per a la creació de públics per a la cultura (2018/8921),aprovades pel Ple en data de 27 de novembre de 2018 i publicades al BOP de Girona número 239, de 14 de desembre de 2018.

Quantia
L’import destinat a aquesta convocatòria és inicialment de 300.000,00 €

Termini de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona i, d’acord a l’article 6 de les bases reguladores, totes les sol·licituds han d’anar acompanyades de:

– Projecte cultural, en què s’hi explicarà:
– les accions a dur a terme, seguint els criteris de valoració per cada una de les línies. – la seva previsió de despeses, desglossada de forma detallada amb tots els conceptes.

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificatvalidat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

– Ajuntaments: EACAT

· Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a tramitar subvencions en línia o l’e·TRAM

El termini de presentació de sol·licituds, per a l’obtenció d’aquestes subvencions, començarà el 15 de gener de 2019 i finalitzaràel 22 de febrer de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar