neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic local, any 2020

27/11/2019

Beneficiaris
Entitats adherides a la Xarxa de serveis Locals de Promoció Econò- mica (XsLPE)

Finalitat
subvenció en règim de concurrència competitiva dins del Programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic.

Bases reguladores
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es varen aprovar en sessió plenària el passat 17 de setembre de 2019 i publicades en el BOPG número 185, de 26 de setembre de 2019.

Import
L’import total destinat a la convocatòria és de 100.000,00 €, distribu- ïts en les aplicacions pressupostàries següents:

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 29 de gener de 2020 (ambdós inclosos).

Cal presentar la sol·licitud mitjançant el model normalitzat, dispo- nible al web de la Diputació (www.ddgi.cat/subvencions), acompa- nyat de la documentació que preveuen les bases reguladores. Les sol- licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Di- putació de Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

Justificació
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de desembre del 2020.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar