neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), any 2020

27/11/2019

Primer. Beneficiaris

Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases els ajun- taments i les EMD de la demarcació de Girona no adscrits de mane- ra individual a la XsLPE i de menys de 10.000 habitants.

Per obtenir la condició de beneficiari de les subvencions, els sol- licitants han de complir els requisits i les condicions generals esta- blerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

segon. Finalitat
subvencionar els projectes i les accions de promoció econòmica que s’enmarquin en el context dels àmbits de treball i les línies d’actua- ció següents:

a) Mercat de treball

– Millores formatives en l’àmbit ocupacional – Orientació laboral
– Intermediació laboral

b) Teixit productiu
– Foment de l’esperit emprenedor

– Creixement i consolidació d’empreses
– Dinamització dels diversos sectors econòmics (polígons d’acti- vitat econòmica, espais d’allotjament empresarial…)
– assessorament a l’emprenedor
– Millora de la competitivitat empresarial (foment de l’associaci- onisme, estratègia empresarial comuna, organització de fòrums empresarials, simbiosi industrial, etc.)

c) sector comercial
– Cens d’activitat comercial
– Ordenació comercial
– suport a la dinamització comercial

d) altres iniciatives relacionades amb el desenvolupament local a valorar per la Comissió avaluadora.

En queden excloses les activitats relatives a l’organització de fires i mostres, així com activitats de tastos vinculats a Girona Excel·lent.

Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es varen aprovar en sessió plenària el passat 17 de setembre de 2019 i publicades en el BOP número 185, de 26 de setembre de 2019.

Quart. Import
L’import total destinat a la convocatòria és de 60.000,00 €. Les apli- cacions pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es detallen a continuació:

anualitat 2020-220 4300 46206 ajuts a ajuntaments Campanya Com- petitivitat Territorial 60.000 euros

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és del 2 de gener al 13 de març de 2020. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el for- mulari normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat/subvencions).

Sisè. Justificació
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre del 2020.

MÉS INFORMACIÓ

 

 

Etiquetes


© Neòpolis 2020

Buscar