neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a fomentar projectes i accions de promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), any 2020

27/11/2019

1. Objecte i finalitat
subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica membres de la XSLPE, destinades al finançament d’accions i projectes de promoció econòmica, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió que va tenir lloc el dia 18 de setembre de 2018 i que s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 185, de data 26 de setembre de 2019. Els criteris de valoració seran els que s’estableixin al punt 6 de les bases reguladores.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2020 és de 277.000 €.

3. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 29 de gener de 2020 (ambdós inclosos).
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, disponible al web de la Diputació (www. ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la documentació que preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

4. Import de les subvencions
se subvencionaran les actuacions d’acord amb els criteris determinats a les bases reguladores amb un màxim de 10.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà del 80 % del pressupost elegible.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables:
se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020.

6. Termini de resolució, notificació i justificació

6.1 Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

6.2 Termini de notificació

La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.

6.3 Termini de justificació
La justificació d’haver realitzat l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre del 2020.

7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació.

8. Publicitat
aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG juntament amb l’extracte.

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions. 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar