neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (XMSG), anualitat 2019

27/11/2018

Primer. Beneficiaris

Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases: a) els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a la XMSG. b) les associacions de comerciants adscrites a la XMSG que tinguin delegada la dinamització comercial dels mercats. Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol- licitants han de complir els requisits i les condicions generals esta- blerts en l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. només es pot atorgar un ajut per unitat de mercat municipal. en cas de rebre més d’una petició es prioritzarà la de l’entitat local.
 
Segon. Finalitat Fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial als mercats sedentaris de la província.

les accions i els projectes de promoció i dinamització comercial s’emmarquen en les línies de treball següents: a) Potenciar, com fins ara, el territori, la qualitat i els productes b) Potenciar la professionalització i la formació com a eines de di- ferenciació d’aquests espais comercials públics al servei de la ciuta- dania.
 
Tercer. Bases reguladores les bases reguladores d’aquesta convocatòria es varen aprovar en sessió plenària el passat 18 de setembre de 2018 i publicades en el BoP número 188, de 28 de setembre de 2018.
 
Quart. import l’ import total destinat a la convocatòria es de 36.000 euros distribu- ïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: Aplicació pressupostària Anualitat [2019] 220/4300/48002 “Ajuts a entitats no lucratives campanya Xarxa de Mercats” 12.000,00 euros. Anualitat [2019] 220/4300/46203 “Ajuts a ajuntaments campanya Xarxa de Mercats Promoció econòmica” 24.000,00 euros
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds el termini de presentació de sol·licituds és del 2 de gener al 5 de febrer del 2019.(ambdós inclosos). cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, disponible al web de la diputació www.ddgi. cat/subvencions, acompanyat de la documentació que preveuen les bases reguladores. les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
 
Sisè. Justificació

La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre de 2019. 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Cerca