neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, per a l’any 2019

01/02/2019

Primer. Beneficiaris

 1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora: Els ajuntaments i/o les

  entitats municipals descentralitzades (EMD) de municipis de la província de Girona que siguin propietaris de finques quetinguin la consideració de terrenys forestals d’acord amb l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, o bé, en cas del concepte d) de l’apartat 4.2, qualsevol ajuntament de la demarcació i en el cas del concepte e) tots els ajuntaments o EMD que tinguin o plantegin acords de custòdia de boscos de titularitat privada.

 2. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines: Les ADF i les associacions i federacions d’ADF de la província de Girona que estiguin constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent.

 3. Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenciódels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenysforestals: els ajuntaments i EMD de municipis de la província de Girona de menys de 1.000 habitants que compleixin les condicions següents:

  • Tenir el plànol de delimitació aprovat definitivament.
  • Disposar d’un projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les

  interiors i zones verdes aprovat per l’Ajuntament.
  • Si es demana la subvenció pel manteniment de franges perimetrals, cal que estigui executada l’obertura de les franges

  per a les quals es demana subvenció.
  • Si es demana subvenció per parcel·les interiors municipals i/o zones verdes cal que l’Ajuntament sigui propietari de

  les zones verdes o parcel·les interiors per a les quals es demana subvenció.

 4. Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta: Les associacions, agrupacions i federacions de propietaris forestals de la província de Girona que estiguin constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent i que en el seu àmbit de treball disposin d’un Instrument d’Ordenació Forestal Conjunta o d’un documentde planificació estratègica o equivalent, que planifiqui a nivell municipal o supramunicipal actuacions de prevenció d’incendis i/o aprofitament de biomassa.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generalsestablerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Segon. Objecte
1.- La finalitat de les subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals és fomentar les línies següents:

2.- Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora.

3.- Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines.

4.- Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció delsincendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de biomassa.

Tercer. Bases reguladores
Acord del Ple de la Diputació de Girona, de 18 de desembre 2018, publicat en el BOP de Girona número 2, de 3 de gener de 2019.

Quart. Import
1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora. Dotació màxima de 110.000,00 € per aquesta línia:
Línia 1: 300/1700/46202 (despeses de manteniment), 55.000,00 €
Línia 1: 300/1700/76203 (despeses d’inversió), 55.000,00 €

2. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. Dotació màxima de 180.000,00 € per a aquesta línia:
Línia 2 (ADF): 300/1700/48102 (despeses manteniment), 146.000,00 €
Línia 2 (Associacions i Federacions ADF) 300/1700/48102 (despeses manteniment), 24.000,00 €

Línia 2 (ADF): 300/1700/78101 (inversió), 7.000,00 €
Línia 2 (Associacions i Federacions ADF): 300/1700/78101 (inversió), 3.000,00 €

3. Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenciódels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenysforestals. Dotació màxima de 50.000,00 € per a aquesta línia:

Línia 3: 300/1700/46203, 50.000,00 €

4. Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de biomassa. Dotació màxima de 20.000,00 € per a aquesta línia:
Línia 4: 300/1700/48104, 20.000,00 €

La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les subvencions.

La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es farà de les sol·licituds. Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb elscriteris establerts a la base 6 i, atesa la qualificació aconseguida en el cas de les línies 1, 3 i 4 o les característiques del sol·licitanten el cas de la línia 2, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. L’import de la subvenció concedida no podrà superar el límit superior establert en cada cas.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona ifinalitzarà el 8 de març de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar