neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments i per a organitzacions no lucratives i d’intervencions terapèutiques per a ONL, any 2020

19/02/2020

Primer. Beneficiaris
Poden concòrrer a les subvencions objecte d¿aquesta convocatòria, els ajuntaments, organismes dependents i E.M.D. de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona activitats de millora, garantia o desenvolupament dels Drets Humans, especialment els socials i Econòmics, i/o de promoció de la salut i d’hàbits saludables per fomentar la millora de les condicions i els estils de vida a la població en general.
Es concedirà una única ajuda per entitat beneficiària i any.

Segon. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases específiques reguladores és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant Dipsalut) a ajuntaments, organismes dependents, entitats municipals descentralitzades (en endavant E.M.D.) de la demarcació de Girona per finançar actuacions de millora de les condicions i estils de vida de les persones.

Tercer. Bases reguladores
Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 56, de 20 de març de 2019.

Quart. Quantia
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cinc-cents quaranta mil euros (540.000,00 €).

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 24 de març de 2020.

Sisè. Altres dades
La sol·licitud s’ha de tramitar necessàriament per registre electrònic. Cal omplir el model normalitzat mitjançant la seu electrònica o bé el web corporatiu de Dipsalut. Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu. dipsalut.cat). Les sol·licituds han d’estar signades pel representant legal de l’entitat.

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes


© Neòpolis 2020

Buscar