neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials

07/05/2019

Primer. Beneficiaris

Els municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les soci- etats mercantils de capital íntegrament municipal) inclosos en l’àm- bit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la normativa que la desenvolupa.

Segon. Objecte i finalitat

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del departament d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Gi- rona, destinades a l’atorgament d’ajuts econòmics als ajuntaments per fer inversions en habitatges de propietat municipal o cedits des- tinats a polítiques socials d’habitatge.

Tercer. Bases reguladores

Ple de la Diputació en la sessió de 19 de març de 2019 i publicades al BOP núm. 61, de 27 de març de 2019.

Quart. Quantia
L’import total de la convocatòria és de 300.000,00 euros. Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Del 2 de maig de 2019 fins el 28 de juny de 2019.
Mitjançant model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/inversió_habi- tatge_2019

Sisè. Termini per justificar les subvencions

El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 d’abril de 2020.

Girona, 25 d’abril de 2019

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar