neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, any 2019

19/11/2018

Objecte i finalitat

Subvencions en règim de concurrència competitiva dins del programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, adreçades a les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) promoguda per la Diputació de Girona, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 18 de desembre de 2018 i publicades en el Butlletí oficial de la Província de Girona (BoPG) número 188, de data 28 de setembre de 2018.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat a la convocatòria és de 140.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es detallen a continuació:

anualitat

aplicació pressupostària

Import

2019

220/4300/46205

ajuts a ajuntaments Campanya Projectes Singulars Promoció Econòmi- ca

65.000,00 €

2019

220/4300/46502

ajuts a consells comarcals Campanya Projectes Singulars Promoció Econòmica

45.000,00 €

2019

220/4300/46702

ajuts a consorcis Campanya Projectes Singulars Promoció Econòmica – DIPLaB

10.000,00 €

2019

220/4300/46301

ajuts a mancomunitats Campanya Projectes Singulars Promoció Econò- mica

10.000,00 €

2019

220/4300/44901

ajuts a societats municipals Campanya Projectes Singulars Promoció Econòmica

10.000,00 €

   

Total

140.000,00 €

page1image49760

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.

La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu i es podrà redistribuir entre les aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les subvencions.

amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en les subvencions, aquest crèdit es pot ampliar amb una quantitat addicional de com a màxim el 25 %, derivada de la modificació del crèdit consignat. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit, prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la concessió o no exhaurir el crèdit total previst. 3.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 29 de gener de 2019 (ambdós inclosos). 

Import de les subvencions

Se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que s’hagi obtingut, amb un màxim de 20.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà del 75 % del pressupost elegible.

Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2018 i el 30 de novembre de 2019. 6. Termini de resolució, notificació i justificació

Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases, a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

En cas que hagi transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.

Termini de justificació
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de desembre de 2019.

Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació. alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació.

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Cerca