neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a ajuntaments, a consells comarcals, a consorcis d’acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, per a l’any 2020

19/02/2020

Primer. Beneficiaris
Poden concòrrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, els consells comarcals i consorcis d’acció/benestar social que realitzin o tinguin previst realitzar serveis d’atenció social a la demarcació de Girona i que compleixin les condicions específiques de les bases.

Segon. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases específiques és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, a consells comarcals i/o consorcis d’acció/benestar social per al finançament de:
-despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials destinats a l’atenció de persones beneficiaries. Les millores poden orientar-se a la modernització del mobiliari, a la climatització, a l’accessibilitat i a totes aquelles característiques que permetin millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries de la xarxa de serveis socials.
-despeses d’inversió vinculades a la modernització i/o adaptació del parc de vehicles destinats a la mobilitat dels usuaris.

Tercer. Bases reguladores
Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 98, de 22 de maig de de 2018.

Quart. Quantia
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cent mil euros (100.000,00 €), distribuïts de la següent manera:
– ASI-inversió en centres socials per a Consells Comarcals: 50.000,00 €
– ASI-inversió en centres socials per a Consorcis: 50.000,00 €

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 24 de març de 2020.

Sisè. Altres dades

La sol·licitud s’ha de tramitar necessàriament per registre electrònic mitjançant la seu electrònica o bé el web corporatiu de Dipsalut. Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat).

Etiquetes


© Neòpolis 2020

Buscar