neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions a ajuntaments per a les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, any 2020

19/02/2020

Segon. Objecte
Regular, d’acord amb les bases especifiques, aprovades per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, les subvencions a ajuntaments, per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals.

Tercer. Bases reguladores
Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 31, de 13 de febrer de 2019.

Quart. Quantia
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de dos-cents mil euros (200.000,00 €).

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 24 de març de 2020.

Sisè. Altres dades
La sol·licitud s’ha de tramitar necessàriament per registre electrònic mitjançant la seu electrònica o bé el web corporatiu de Dipsalut. Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat).

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neòpolis 2020

Buscar