neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions a ajuntaments per a les despeses derivades del funcionament de centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació de Girona, any 2020

19/02/2020

Primer. Beneficiaris
Poden concòrrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria:
Per la línea de despeses derivades del funcionament dels equipaments municipals on s’imparteixi formació per a persones adultes:
– Els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Per a la línea de despeses derivades del funcionament dels centres docents d’educació especial: – Les administracions públiques locals i el seu sector públic vinculat i entitats sense ànim de lucre.

Segon. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és el de donar suport econòmic a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels equipaments municipals on es dugui a terme formació de persones adultes i centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació de Girona, atès que aquests centres desenvolupen activitats dirigides a col·lectius vulnerables i per tant la seva activitats és d’interès públic i social.

Tercer. Bases reguladores
Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 31, de 13 de febrer de 2019.

Quart. Quantia
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cent noranta mil euros (190.000,00 €), distribuïts des de la següent manera:
– CEE manteniment centres educació especial per a ajuntaments : 75.000,00 €
– CEE manteniment centres educació especials per a consells comarcals : 5.000,00 €
– CEE manteniment centres educació especial per a consorcis: 5.000,00 €
– CEE manteniment centres educació especial per ONL: 30.000,00 €
– CFA manteniment centres formació adults per a ajuntaments: 75.000,00 €

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 24 de març de 2020.

Sisè. Altres dades
La sol·licitud s’ha de tramitar necessàriament per registre electrònic mitjançant la seu electrònica o bé el web corporatiu de Dipsalut. Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat).

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neòpolis 2020

Buscar