neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, any 2019

14/03/2019

Primer. Beneficiaris

Ajuntaments i consells comarcals inclosos en l’àmbit territorial de la diputació de Girona.

Segon. objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subven- cions en règim de concurrència competitiva per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal.

Tercer. Bases reguladores

Dictamen del Ple de la diputació de Girona, de 22 de gener de 2019, publicat al BoPG número 26, de 6 de febrer del 2019.

Quart. Quantia
l’import total de la convocatòria és de 90.000,00 euros. cinquè. termini de presentació de sol·licituds

Del 15 de març de 2019 fins el 15 d’abril de 2019.
Mitjançant model normalitzat disponible al web de la Diputació deGirona https://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/politiques_co- marcals_habitatge_2019

Sisè. Termini per justificar les subvencions

El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15de novembre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar