neopolis@neopolis.cat

DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT. Subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, any 2019

03/07/2019

-1 Objecte: Fer pública la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.

-2 Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per l’Ordre EMC/78/2019, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme (DOGC núm. 7862, de 29.4.2019).

-3 Aplicació pressupostària i import de la convocatòria

3.1 L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 6.000.000,00 d’euros, amb càrrec a la partida pressupostària IU1503D/760000100/6510 ATURISME del pressupost de la Direcció General de Turisme, desglossats de la manera següent:

Any 2019, 3.000.000,00 d’euros del pressupost de l’any 2017 (prorrogat per a 2019).

Any 2020, 0,00 euros.

Any 2021, 3.000.000,00 d’euros de la partida esmentada al punt 3.1 o equivalent.

3.2 Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la conseller/a del Departament d’Empresa i Coneixement.

3.3 L’atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d’atorgament, com a conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

-4 Import de les subvencions i quantia màxima dels ajuts

El pressupost dels projectes d’inversió presentats ha de ser com a mínim de 350.000,00 euros, IVA inclòs, de despesa subvencionable. La quantia de la subvenció atorgada serà, com a màxim, del 50% de l’import total, IVA inclòs, de l’actuació subvencionable, i no pot ser superior a 400.000,00 euros, IVA inclòs.

-5 Beneficiaris/àries

Poden ser beneficiaris/àries dels ajuts els ajuntaments i els ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les àrees metropolitanes i les mancomunitats de municipis de Catalunya, d’acord amb la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre EMC/78/2019, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme (DOGC núm. 7862, de 29.4.2019).

-6 Presentació de la sol·licitud

6.1 El termini de presentació de sol·licitud, juntament amb la documentació i els annexos corresponents, comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 22 de juliol de 2019, inclusivament.

6.2 Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre EMC/78/2019, de 24 d’abril, abans esmentada.

-7 Termini d’execució

L’execució del projecte objecte de subvenció es pot haver iniciat un any abans de la publicació d’aquesta Resolució, i el termini màxim de finalització serà el 30 de setembre de 2021.

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar