neopolis@neopolis.cat

NOVA. DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar durant l’any 2019

19/11/2018

1. Convocar les subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar fins al 31 d’octubre de 2019.

2. Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l’Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior (DOGC núm. 7675 – 31.7.2018).

3. D’acord amb el que estableix la base reguladora 2.3 de l’Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol, són objecte de subvenció les actuacions de millora de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que es troben en els casos A), B), C) i D) previstos a la base 2.1 de l’Ordre esmentada i que s’hagin realitzat durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar fins el 31 d’octubre de 2019.

4. La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 350.000,00 euros, i la seva concessió s’imputa amb càrrec a la posició pressupostària P013/D/760000100/5540/0000 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019. La dotació màxima esmentada es distribuirà de la manera següent:

a) 250.000,00 euros per al pagament de les actuacions realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018.

b) 100.000,00 euros per al pagament de les actuacions que es realitzin fins al 31 d’octubre de 2019.

En cas que no s’exhaureixi la dotació econòmica destinada a les actuacions realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018, el seu romanent s’incorpora a la dotació destinada al pagament de les actuacions que es realitzin fins al 31 d’octubre de 2019.

La dotació establerta a la posició pressupostària esmentada pot ser modificada d’acord amb la normativa vigent.

La concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment anterior a la resolució de la concessió.

5. D’acord amb el que preveu la base reguladora 5.2 de l’Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol, l’import de les subvencions és:

Pel que fa als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals:

a) En el cas d’actuacions de millora de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que es troben en els casos A), B), com a màxim del 60% del cost de l’actuació subvencionable, amb un límit màxim de 50.000 euros per a cada persona beneficiària.

b) En el cas d’actuacions de millora de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que es troben en el cas C), com a màxim del 40% del cost de l’actuació subvencionable, amb un límit màxim de 50.000 euros per a cada persona beneficiària.

c) En el cas d’actuacions de millora de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que es troben en el cas D), com a màxim del 25% del cost de l’actuació subvencionable, amb un límit màxim de 50.000 euros per a cada persona beneficiària.

Quant als consells comarcals que tinguin encomanada pels ajuntaments o entitats municipals descentralitzades de la seva comarca, mitjançant un instrument vàlid en dret, la gestió i l’execució de l’actuació subvencionada, així com el cobrament de la subvenció en el cas que s’atorgui, el límit màxim de 50.000 euros es fixa per a cada ajuntament o entitat municipal descentralitzada de manera independent dels altres.

D’acord amb el que preveu la base reguladora 5.3 de l’Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol, en el cas de subvencions per a actuacions a realitzar, la despesa mínima a realitzar i justificar de l’actuació subvencionada exigible per poder considerar complerts l’objecte i la finalitat de la subvenció és del 40% del pressupost inicial de l’actuació. Altrament, l’incompliment d’aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

En cas que el cost final efectiu de l’activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, però es compleixi la despesa mínima indicada, es reduirà la quantia de la subvenció atorgada en la mateixa proporció de la reducció del cost efectiu respecte del pressupost inicial.

6. El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de dos mesos des de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Totes les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació prevista a la base reguladora 8 de l’Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol. Pel que fa a les sol·licituds per a actuacions realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018, han de presentar també la documentació prevista a la base 17.2 de l’Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca