neopolis@neopolis.cat

NOVA. CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA: Subvencions per a l’assoliment de determinats objectius en matèria d’administració electrònica per part dels consells comarcals de Catalunya durant l’any 2018

02/01/2019

Resolc:

– 1 Obrir convocatòria per a l’any 2018 per a l’atorgament de subvencions per a l’assoliment de determinats objectius en matèria d’administració electrònica per part dels Consells Comarcals de Catalunya, amb la finalitat que aquests puguin prestar als municipis l’assistència adequada en la implantació i desenvolupament dels serveis bàsics que es descriuen a l’Annex de les bases.

– 2 Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per Acord de la Comissió Executiva del Consorci AOC de data 10 d’octubre de 2018, (DOGC núm. 7.758 i 7.772, de data 29 de novembre i 20 de desembre de 2018, respectivament).

– 3 La quantia màxima destinada a l’atorgament d’aquestes subvencions és de 647.459 euros, a càrrec de les partida pressupostària D/460000100/5320/0000 del pressupost del 2019 Consorci AOC.

La concessió dels ajuts resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

– 4 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (30/01/2019)

L’àmbit temporal d’execució de les activitats objecte d’aquesta convocatòria va de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2018.

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s’han de dur a terme a través dels mitjans telemàtics de l’Extranet de les administracions catalanes (EACAT), a l’adreça http://www.eacat.cat.

– 5 L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció d’aquesta convocatòria és la persona titular de la Subdirecció de Tecnologia i Serveis.

La resolució de la convocatòria correspon a la persona titular de la Direcció gerent del Consorci AOC de conformitat amb la delegació duta a terme per la Comissió Executiva del Consorci AOC en sessió de data 10 d’octubre de 2018, (DOGC núm. 7.752 de data 21 de novembre de 2018).

El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no competitiva.

– 6 El termini màxim per a la resolució i notificació de les subvencions és de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La notificació de la resolució de la convocatòria es realitzarà mitjançant la publicació al Tauler electrònic del Consorci AOC (https://www.seu- e.cat/web/consorciaoc/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits- politics/tauler-d-edictes-i-anuncis).

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Cerca