neopolis@neopolis.cat

AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS. Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, per a l’any 2019

03/07/2019

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria de subvencions per a l’any 2019, en règim de concurrència competitiva, destinada als ens locals de Catalunya i a les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus municipals des d’una perspectiva de l’economia circular.

—2 La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/1249/2019/, de 8 de maig de 2019.

—3 L’import total màxim estimatiu és d’un milió d’euros (1.000.000,00€).

Aquest pressupost es distribuirà en dues línies d’actuació, una adreçada als ens locals de Catalunya i l’altra adreçada a entitats jurídiques públiques i privades de Catalunya, tant per adaptar-se al servei públic de recollida selectiva de la FORM del seu àmbit com per a l’establiment de sistemes privats de recollida selectiva de la FORM.

Línia 1. Projectes destinats a ens locals de Catalunya, dins del servei públic de recollida selectiva i de l’autocompostatge, adreçats tant a la població com als productors de residus assimilables a municipals del seu àmbit. El 75% del pressupost.

A) Projectes de nova implantació o ampliació de l’àmbit de la recollida selectiva de biorresidus. El 30% del pressupost.

B) Projectes de millores del servei públic de recollida selectiva de biorresidus. El 25% del pressupost.

C) Projectes d’altres residus sense normativa de responsabilitat ampliada del productor (RAP). El 25% del pressupost.

D) Diagnosi i pla d’actuació. El 10% del pressupost.

E) Projectes singulars d’interés general. El 10% del pressupost.

Línia 2. Projectes realitzats pels comerços i serveis consistents a impulsar millores quantitatives i qualitatives de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus assimilables a municipals, tant per a l’adaptació als sistemes de recollida adscrits al servei públic com per a sistemes de recollida en l’àmbit privat. El 25% del pressupost.

S’aplicarà a les partides pressupostàries 460.0001, 461.0001, 481.0001, 482.0001, 470.0001 i 449.0001, amb càrrec als pressupostos de l’Agència de Residus de Catalunya per a l’any 2019.

La dotació establerta a la partida pressupostària pot ser modificada d’acord amb la normativa vigent. D’aquesta manera, els fons no emprats en una línia d’actuació es podran reassignar a l’altra línia, segons la normativa vigent.

La concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

—4 El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà de dos mesos des de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—5 L’òrgan instructor per tramitar el procediment per a la concessió de les subvencions és la directora de l’Àrea d’Economia Circular.

La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspon al director o la directora de l’Agència de Residus de Catalunya d’acord amb el que disposa l’article 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La resolució, degudament motivada, s’ha de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria. Sens perjudici de l’obligació d’emetre resolució, transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi dictat i notificat/publicat la resolució expressa, les sol·licituds s’entenen desestimades i, en conseqüència, denegada la subvenció, d’acord amb el que preveu l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La resolució de la concessió o denegació de la subvenció es notifica mitjançant la seva publicació al tauler al tauler d’anuncis de la Generalitat de Catalunya https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1<=ca&changeLang=true, sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

—6 La resolució del procediment de concessió posarà fi a la via administrativa d’acord amb l’article 67.1 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en un termini de dos mesos comptats des de la recepció de la seva notificació, o potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes, comptat des de la recepció de la seva notificació d’acord amb els articles 75 i 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

—7 Les subvencions d’aquesta convocatòria estan subjectes al Reglament (UE) núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant del conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució alDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar